Her er du: Arkiv - utgåtte lover o.a. > Saksbehandling og kontroll

Forside ByggLex


Forskrift om saksbehandling og kontroll i byggesaker.

Denne forskrift skal sikre effektiv og forsvarlig saksbehandling og gjennomføring i byggesaker for ivaretakelse av samfunnsmessige interesser, herunder god kvalitet i det ferdige byggverk. Forskriften skal gi grunnlag for godt forberedte søknader og meldinger, en hensiktsmessig arbeids- og ansvarsdeling og et effektivt kommunalt tilsyn.
Kontroll av søknadspliktige tiltak skal planlegges, gjennomføres og dokumenteres etter reglene i denne forskrift og skal sikre at de krav til tiltaket som følger av tillatelser eller bestemmelser gitt i eller i medhold av plan- og bygningsloven, er oppfylt. Kontrollen skal sikre at tiltaket prosjekteres fullt ut og utføres i henhold til prosjekteringen.

Innhold:

Kap. I. Generelle bestemmelser
Kap. II. Tiltak som er unntatt fra byggesaksbehandling
Kap. III. Meldepliktige tiltak
Kap. IV. Søknadspliktige tiltak
Kap. V. Forholdet til naboer og berørte fagmyndigheter
Kap. VI. Opplysninger til kommunen ved søknad og melding
Kap. VII. Kommunens saksbehandling
Kap. VIII. Kontroll av tiltak
Kap. IX. Ferdigstillelse. Kommunens tilsyn
Kap. X. Diverse bestemmelser

Veiledning til SAK

Skjematur

Relaterte tema i ByggLex :

· Plan- og bygningsloven
· Forskrift om Godkjenning av foretak for ansvarsrett
· Forskrift om Teknisk utførelse
· Forskrift om Konsekvensutredninger
· Rundskriv H 13/03 fra KRD
· Rundskriv T 2/03 fra MVD
· BE om regelendringene i Pbl fra 1.juli 2003.

Relaterte tema på Internett :

Statens Bygningstekniske etat (BA)
BA-Torget
KIB-prosjektet
Lovdata
Statens Bygningstekniske etat (BA)

.

· Søke på emnet på Internett

Kilde og tillatelse:

Åpen lovkilde.
Dato:

Forskrift endret senest 26. januar 2007,med endringer som trer i kraft 01.07.2007

Veilederen revidert senest september 2003..

Lov oppdateringer:

Dato: 2003-06-24-749
Departement: KRD (Kommunal- og regionaldepartementet)
Avd/dir: Bolig- og bygningsavd.
Publisert:  
Ikrafttredelse: 2003-07-01, 2004-07-01
Sist-endret: 26. januar 2007
Endrer: FOR-1997-01-22-34
Gjelder for: Norge
Hjemmel: Plan- og bygningsloven av 14.06.1985 nr. 77
Fastsatt: Fastsatt av Kommunal- og regionaldepartementet den 26. januar 2007, med hjemmel i plan- og bygningsloven av 14. juni 1985 nr. 77 §§ 6, 81, 84, 86a, 86b og kap. XVI (§§ 93-99).


Forside Generert 1.februar 2007
© Copyright 1997-2007 HolteProsjekt Innovation as