Her er du: Arkiv - utgåtte lover o.a. > Plan- og bygningslov av 1985

Forside ByggLex


Plan- og bygningslov.

· For Plandelen se "Plan- og bygningsloven 2008", ikraft 01.07.2009 for Plandelen. Samme tidspunkt oppheves i Pbl fra 1985 kapittel I til VII-a
· Ytterligere informasjon hos Miljøverndepartementet
· Forskrift som bygger bro mellom ny plandel og gammel byggesaksdel
· Kommentarer til forskriften

For Byggseaksdelen gjelder inn til videre denne loven her av 14.06.1985. Og når hele "Plan- og bygningsloven 2008" trer i kraft, blir den lagt inn her i ByggLex.

Innhold:

Kap. I. Alminnelige bestemmelser.
Kap. II. Plan og bygningsmyndighetene.
Kap. III. Samråd, offentlighet og informasjon.
Kap. IV. Planlegging på riksnivå.
Kap. V. Fylkesplanlegging.
Kap. VI. Kommuneplanlegging.
Kap. VII. Reguleringsplan.
Kap. VII-a. Konsekvensutredninger.
Kap. VIII. Ekspropriasjon.
Kap. IX. Refusjon for utgifter til veg, vann og avløp m.v.
Kap. X. Skjønnsmyndighet.
Kap. XI. Deling av eiendommer.
Kap. XI-A Utbyggingsavtaler
Kap. XII. Byggetomta.
Kap. XIII. Bebyggelsen.
Kap. XIV. Særlige bygninger og anlegg m.v.
Kap. XV. Bestående byggverk.
Kap. XVI. Saksbehandling, ansvar og kontroll.
Kap. XVII. Ymse bestemmelser.
Kap. XVIII. Straffansvar.
Kap. XIX. Ulovlig byggearbeid m.v.
Kap. XX. Overgangsbestemmelser.
Kap. XXI. Ikrafttreden, oppheving og endring av andre lover.

Vedtatte endinger:
· Endringer om ikrafttredelses- og overgangsbestemmelser av 5.mai 1995
· Endringer om tidsfrister i byggesaker, forenklinger m.m. av 25.april 2003
· Endring om tidsfrister i planleggingen, kart av 9.mai 2003
· Endring (klage og innsigelse) av 7.mai 2004
· Endring av konsekvensutredninger av 24.09 2004

Relaterte tema i ByggLex :

· Forskrift om utbyggingsavtaler

· Forskrift om Godkjenning av foretak for ansvarsrett
· Forskrift om Konsekvensutredninger
· Forskrift om Saksbehandling og kontroll
· Forskrift om Teknisk utførelse
· Plan- og bygningsloven

Relaterte tema på Internett :

· Temaside hos KRD om utbyggingsavtaler
· Statens Bygningstekniske etat (BE)
· BE Interaktiv
· Bygg.no
· Lovdata

.

· Søke på emnet på Internett

Kilde og tillatelse:

Åpen lovkilde.

· Utskrift av hele loven hos Lovdata.

Dato:

· 24.11.2000
Lov oppdateringer:

Dato: 14 juni. Nr. 77. 1985
Departement: MD (Miljøverndepartementet)
Avd/dir:  
Publisert:  
Ikrafttredelse: 1986-07-01
Sist-endret: LOV-2008-06-27-71 fra 2009-07-01
Endrer: -
Gjelder for: Norge
Hjemmel:  
Fastsatt: Lovens kapitler I til VII-a, med unntak av § 6, § 21, § 32 og kapittel VII-a, er opphevet ved lov 27 juni 2008 nr. 71 § 34-1 (i kraft 1 juli 2009 iflg. res. 12 juni 2009 nr. 638), kapittel VII-a er opphevet ved lov 27 juni 2008 nr. 71 § 34-1 (i kraft 1 juli 2009 iflg. res. 26 juni 2009 nr. 859), og kapitlene VIII til XXI oppheves ved lov 27 juni 2008 nr. 71 § 34-3 (i kraft fra den tid Kongen bestemmer). - Jfr. tidligere lover 18 juni 1965 nr. 7 (bygningsloven), 28 april 1967 nr. 1 (byfornyelse), 10 des 1971 nr. 103 (strand- og fjellplan).


Forside Generert 1.juli 2009
© Copyright 1997-2009 HolteProsjekt Innovation as