Her er du: Bygg: Forskrifter > Byggesaksforskrift

Forside ByggLex


Forskrift til plan- og bygningsloven om byggesaksbehandling (Byggesaksforskriften).

Forskriften skal sikre:

a) godt forberedte søknader og hensiktsmessig oppgave- og ansvarsfordeling

b) effektiv og forsvarlig saksbehandling av byggesaker for å ivareta samfunnsmessige hensyn, herunder god kvalitet i byggverk

c) at foretak som opptrer som ansvarlig søker, prosjekterende, utførende eller kontrollerende, har tilstrekkelige kvalifikasjoner til å ivareta kravene gitt i eller med hjemmel i plan- og bygningsloven
d) at uavhengig kontroll planlegges, gjennomføres og dokumenteres slik at krav til tiltaket som følger av tillatelser eller bestemmelser gitt i eller med hjemmel i plan- og bygningsloven, er oppfylt
e) at det føres effektivt og systematisk tilsyn med at tiltak gjennomføres i samsvar med bestemmelser gitt i eller med hjemmel i plan- og bygningsloven
f) at det reageres mot brudd på bestemmelser gitt i eller med hjemmel i plan- og bygningsloven, og at reglene om ileggelse av overtredelsesgebyr praktiseres forsvarlig og ensartet.

Innhold:

Første del. Generelle bestemmelser
Kapittel 1. Generelle bestemmelser

Andre del. Søknadsplikt, innhold i og behandling av søknader
Kapittel 2. Tiltak som krever søknad og tillatelse
Kapittel 3. Tiltak som krever søknad og tillatelse og som kan forestås av tiltakshaver
Kapittel 4. Tiltak som er unntatt fra byggesaksbehandling
Kapittel 5. Søknad og dokumentasjon
Kapittel 6. Kommunens saksbehandling
Kapittel 7. Tidsfrister for saksbehandling
Kapittel 8. Ferdigstillelse

Tredje del. Godkjenning og ansvar
Kapittel 9. Godkjenning av foretak
Kapittel 10. Krav til foretakenes system
Kapittel 11. Krav til utdanning og praksis
Kapittel 12. Ansvar
Kapittel 13. Sentral godkjenning for ansvarsrett

Fjerde del. Kontroll, tilsyn og overtredelsesgebyr
Kapittel 14. Kontroll av tiltak
Kapittel 15. Kommunens tilsyn
Kapittel 16. Overtredelsesgebyr

Femte del. Diverse bestemmelser
Kapittel 17. Refusjon
Kapittel 18. Utbyggingsavtaler
Kapittel 19. Kommunenes adgang til å gi pålegg om utbedring av bevaringsverdige bygninger
Kapittel 20. Ikrafttreden og overgangsbestemmelserVeiledning til forskriften
Skjematur
BE Interaktiv

Relaterte tema i ByggLex :

· Plan- og bygningsloven
· Forskrift om tekniske krav til byggverk (Byggteknisk forskrift)

Relaterte tema på Internett :

· Forskrift om byggesak hos Lovdata

· Veiledning til Forskrift om byggesak hos BE
· Statens Bygningstekniske etat (BE)
· Lovdata

.

· Søke på emnet på Internett

Kilde og tillatelse:

Åpen lovkilde.
Dato:

Forskrift endret senest FOR-2016-12-19-1751 fra 01.01.2017.

Veilederen blir fortløpende oppdatert på BE sine nettsider.

Lov oppdateringer:

Dato: FOR-2010-03-26-488
Departement: KRD (Kommunal- og regionaldepartementet)
Avd/dir:  
Publisert: I 2010 hefte 5
Ikrafttredelse: 2010-07-01, 2013-01-01
Sist-endret: Forskrift endret senest FOR-2016-12-19-1751 fra 01.01.2017.
Endrer: FOR-2003-06-24-749, FOR-1997-01-22-35
Gjelder for: Norge
Hjemmel: LOV-2008-06-27-71-§19-2, LOV-2008-06-27-71-§20-4, LOV-2008-06-27-71-§20-5, LOV-2008-06-27-71-§20-6, LOV-2008-06-27-71-§21-1, LOV-2008-06-27-71-§21-2, LOV-2008-06-27-71-§21-3, LOV-2008-06-27-71-§21-4, LOV-2008-06-27-71-§21-5, LOV-2008-06-27-71-§21-8, LOV-2008-06-27-71-§21-10, LOV-2008-06-27-71-§24-1, LOV-2008-06-27-71-§28-8, LOV-2008-06-27-71-§29-4, LOV-2008-06-27-71-§29-10, LOV-2008-06-27-71-§32-8
Fastsatt: Endringer: Endret ved forskrifter 30 juni 2010 nr. 1041, 22 juni 2011 nr. 674, 3 nov 2011 nr. 1100, 9 des 2011 nr. 1324, 27 jan 2012 nr. 107, 15 juni 2012 nr. 620, 20 aug 2012 nr. 845, 8 nov 2012 nr. 1060, 2 feb 2013 nr. 148, 25 juni 2013 nr. 788, 17 des 2013 nr. 1579, 16 juni 2015 nr. 688, 8 mars 2015 nr. 206 som endret ved forskrift 16 juni 2015 nr. 757, 2 juli 2015 nr. 865, 9 juni 2015 nr. 627 som endret ved forskrift 2 juli 2015 nr. 865, 30 nov 2015 nr. 1371, 14 des 2015 nr. 1631, 22 feb 2016 nr. 171.


Forside Generert 1.januar 2017
© Copyright 1997-2017 Holte as