Her er du: Bygg: Lover > Plan- og bygningslov av 2008

Forside ByggLex


Plan- og bygningsloven 2008

Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven)

Lovens formål : Loven skal fremme bærekraftig utvikling til beste for den enkelte, samfunnet og framtidige generasjoner. Planlegging etter loven skal bidra til å samordne statlige, regionale og kommunale oppgaver og gi grunnlag for vedtak om bruk og vern av ressurser. Byggesaksbehandling etter loven skal sikre at tiltak blir i samsvar med lov, forskrift og planvedtak. Det enkelte tiltak skal utføres forsvarlig. Planlegging og vedtak skal sikre åpenhet, forutsigbarhet og medvirkning for alle berørte interesser og myndigheter. Det skal legges vekt på langsiktige løsninger, og konsekvenser for miljø og samfunn skal beskrives. Prinsippet om universell utforming skal ivaretas i planleggingen og kravene til det enkelte byggetiltak. Det samme gjelder hensynet til barn og unges oppvekstvilkår og estetisk utforming av omgivelsene.

Innhold:


1. del Alminnelige del:
Kapittel 1. Fellesbestemmelser
Kapittel 2. Krav om kartgrunnlag, stedfestet informasjon mv.

2. del Plandel:
Kapittel 3. Oppgaver og myndighet i planleggingen
Kapittel 4. Generelle utredningskrav
Kapittel 5. Medvirkning i planleggingen
Kapittel 6. Statlige planretningslinjer og planvedtak
Kapittel 7. Regional planstrategi
Kapittel 8. Regional plan og planbestemmelse
Kapittel 9. Interkommunalt plansamarbeid
Kapittel 10. Kommunal planstrategi
Kapittel 11. Kommuneplan
Kapittel 12. Reguleringsplan
Kapittel 13. Midlertidig forbud mot tiltak
Kapittel 14. Konsekvensutredninger for tiltak og planer etter annet lovverk

3. del Gjennomføring:
Kapittel 15. Innløsning og erstatning
Kapittel 16. Ekspropriasjon
Kapittel 17. Utbyggingsavtaler
Kapittel 18. Opparbeidelsesplikt og refusjon av utgifter til veg, vann og avløp mv.
Kapittel 19. Dispensasjon

4. del Byggesaksdel:
Kapittel 20. Søknadsplikt
Kapittel 21. Krav til innhold og behandling av søknader
Kapittel 22. Godkjenning av foretak for ansvarsrett
Kapittel 23. Ansvar i byggesaker
Kapittel 24. Kvalitetssikring og kontroll med prosjektering og utførelse av tiltak
Kapittel 25. Tilsyn
Kapittel 26. Opprettelse og endring av eiendom
Kapittel 27. Tilknytning til infrastruktur
Kapittel 28. Krav til byggetomta og ubebygd areal
Kapittel 29. Krav til tiltaket
Kapittel 30. Krav til særskilte tiltak
Kapittel 31. Krav til eksisterende byggverk

5. del Håndhevnings- og gebyrdel:
Kapittel 32. Ulovlighetsoppfølging
Kapittel 33. Gebyr og undersøkelse på fast eiendom

6. del Sluttbestemmelser:
Kapittel 34. Ikrafttreden og overgangsbestemmelser
Kapittel 35. Endringer i annet lovverk
Kapittel 6. Statlige planretningslinjer og planvedtak

Relaterte tema i ByggLex :


· Plan- og bygningslov av 1985

Relaterte tema på Internett :

Plan- og bygningsloven 2008 hos Lovdata
BA-Torget
KIB-prosjektet
Lovdata
Statens Bygningstekniske etat (BA)

· Søke på emnet på Internett

Kilde og tillatelse:

Åpen lovkilde.
Dato:

Sist-endret: Endret ved lov 16 des 2016 nr. 100 (ikr. 1 jan 2017 iflg. res. 16 des 2016 nr. 1606).

Lov oppdateringer:

Dato: LOV-2008-06-27-71
Departement: Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Avd/dir:  
Publisert:  
Ikrafttredelse: 01.07.2009, 01.07.2010, 01.01.2013
Sist-endret: Endret ved lov 16 des 2016 nr. 100 (ikr. 1 jan 2017 iflg. res. 16 des 2016 nr. 1606).
Endrer: ENDRER: LOV-1915-08-13-5, LOV-1917-12-14-16, LOV-1917-12-14-17, LOV-1959-10-23-3, LOV-1961-05-05, LOV-1963-06-21-23, LOV-1968-11-29, LOV-1970-06-19-63, LOV-1974-05-31-17, LOV-1974-06-28-58, LOV-1978-06-09-50, LOV-1979-12-21-77, LOV-1981-03-13-6, LOV-1984-06-08-51, LOV-1985-06-14-77, LOV-1990-06-29-50, LOV-1992-09-25-107, LOV-1993-06-11-101, LOV-1994-03-25-7, LOV-1995-05-12-23, LOV-1997-05-23-31, LOV-2000-11-24-82, LOV-2001-06-15-70, LOV-2003-11-28-98, LOV-2005-06-17-101, LOV-2005-06-17-79, LOV-2005-06-17-85
Gjelder for: Norge
Hjemmel:  
Fastsatt: 2009-05-08


Forside Generert 1.juli 2015
© Copyright 1997-2015 Holte as