Her er du: HMS: Informasjon > HMS - Praktiske tips og eksempler

Forside ByggLex


Helse-Miljø-Sikkerhet

I 1995 inngikk Kommunal- og arbeidsdepartementet et samarbeid med tilsynsetatene og partene i arbeidslivet for å evaluere virkningene og resultatene av Internkontrollreformen fra 1992. Resultatene ble

oppsummert og diskutert i en konferanse med 70 personer fra departementene, tilsynsetatene, de største arbeidslivsorganisasjonene, forskere, bedriftshelsetjenester og andre miljøer.Helse - Miljø - Sikkerhet er et samarbeid mellom Kommunal- og arbeidsdepartementet, Miljøverndepartementet, Barne- og familiedepartementet og Justisdepartementet.

Innhold:

1) Hvorfor ble forskriften endret?
Innledning
Bakgrunn
Hva er endret?
Hvilken rolle spiller de ansatte?
Skal det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet godkjennes?
Endrer tilsynsmyndighetene praksis?
Er det sammenheng mellom kvalitetssikringssystemer og internkontroll?

2) Hvem - Hva - Hvor - Nyttige adresser
Hvor kan vi få hjelp og veiledning?
Ny giv - nytt samarbeid!
De 17 samarbeidspartnerne er:
Prosjektledere for prosjekt C:
Arbeidsgiverorganisasjonene yter forskjellige typer service overfor sine medlemsvirksomheter.
Arbeidstakerorganisasjonene bidrar til at medlemmene i de forskjellige foreninger og forbund
Tilsynenes oppgave er å kontrollere at virksomhetene overholder lover og regler.
Oversikt over alle avdelings- og regionskontor som yter assistanse i forbindelse med internkontroll

3) Praktiske tips og eksempler
1. Forslag til arbeidsavtaler
2. Forslag til branninstruks
3. Hvordan håndtere avfall - hva er spesialavfall?
4. Elektriske anlegg og utstyr - hva må du passe på?
5. Produktkontrolloven - gjelder den meg?
6. Tips til gruppesamtaler/felles kartlegging
7. Tips til medarbeidersamtaler
8. Hvordan håndtere konflikter?
9. Forslag til sjekkliste for vernerunde (kartleggingsrunde)
10. Hva er risiko? Hvordan vurdere risiko?
11. Registrering av sykefravær og bruk av aktiv sykmelding
12. Forslag til årlig forbedringsrapport + sjekkliste
13. Hva kan du kreve av verne - og helsepersonalet (Bedriftshelsetjenesten)?
14. Tips ved bruk av konsulenter og rådgivere
15. Internkontroll og kvalitetssikring - to sider av samme sak?
16) Vi vet at helse, miljø og sikkerhet lønner seg!

4. Lokale arrangement våren/høsten 1997
Innledning
Liste over planlagte møter

Relaterte tema i ByggLex :

· Arbeidsmiljøet -hvem har ansvaret.
· Internkontrollforskriften
· Verne- og helsepersonale
· Verneombud - bygg/anlegg
· Verneombud og arbeidsmiljøutvalg
· Verneutstyr på arbeidsplassen

Relaterte tema på Internett :

· Arbeidstilsynet
· Arbeidsmiljølenker
· GRIP
· Helsetilsynet
· Offentlige etater

. .

· Søke på emnet på Internett

Kilde og tillatelse:

Gjenngitt her etter tilltatele gitt 21. juli 1997 ved informasjonsdirektør Bjørn Randers Person i Arbeidstilsynet.
Dato:

 


Forside Generert 1.januar 2015
© Copyright 1997-2015 Holte as