Her er du: Bygg: Informasjon > Skriv fra Kommunal og regionaldepartementet før 2002

Forside ByggLex


Skriv fra KRD.

Gjeldene rundskriv fra Kommunal og regionaldepartementet (KRD).

Innhold:

· Forberedelse av søknader til Kom.dep. om samtykke til ekspropriasjon
· Ekspropriasjonsrett for bolig- og tomteselskaper
· H-60/72 Forhåndsvarsel ved ekspropriasjon
· H-36/77 Samtykke i eiendomsinngrep
· H-20/85 Forhandlinger ved ekspropriasjon
· H-20/86 Ny plan- og bygningslov Byggesaksreglene
· H-24/87 Byggeforskrift 1987 - Nye byggeforskrifter med ikrafttreden 1. juli 1987
· H-51/87 Samtykke til forhåndstiltredelse
· H-9/89 Endringar i husleigelova og i pbl
· H-20/89 – Veiledning om bruken av pbl's bestemmelser om bebyggelsens utseende
· H-44/89 – Ulovlig byggearbeid mv – pålegg, forelegg og tvangsfullbyrdelse
· H-47/89 Ansvaret for sakskostnader
· H-7/90 b Rettelser i H-20/86 og Eiendomsinngrep etter pbl §§ 35
· H-18/90 Pbl § 70. Bygningers plassering, høyde og avstand fra nabogrense
· H-8/92 – Tivoliloven
· H-17/92 Forvaltningslovens § 42 ved klage på vedtak i byggesaker etter pbl.
· H-50/93 Plan- og bygningslovens § 107
· H-52/93 Endringer i plan- og bygningsloven som følge av ny kommunelov
· H-20/95 – Tilbaketrekking av eldre rundskriv på Pbl
· H-7/97 om endringer av estetikkbestemmelser i Pbl
· H-12/97 Ikraftsetting av endringer i Pbl
· H-3/01 Reaksjoner mot ulovligheter etter plan- og bygningsloven
· H-5/02 Juridiske spørsmål vedrørende utbyggingsavtaler
· H-14/02 Ekspropriasjon på plan- og bygningsrettens område
Relaterte tema i ByggLex :

· Forskrift om Godkjenning av foretak for ansvarsrett

· Forskrift om Konsekvensutredninger
· Forskrift om Saksbehandling og kontroll
· Forskrift om Teknisk utførelse
· Plan- og bygningsloven

Relaterte tema på Internett :

Siste rundskriv fra Kommunal- og regionaldepartementet.

BA-Torget
Lovdata
Statens Bygningstekniske etat (BA)

.

· Søke på emnet på Internett

Kilde og tillatelse:

All tekst i denne filen lagt inn etter skriftlig tillatelse gitt 23.08.2001 av Kommunal-og regionaldepartementet (KRD) sin Bolig- og bygningsavdelingen ved Knut Rasmussen og på grunnlag av mail med alle gjeldene rundskriv oversendt ved Frode Grindahl den 26. september 2001.
Dato:

3. januar 2003.


Forside Generert 1.desember 2002
© Copyright 1997-2003 HolteProsjekt Innovation as