Her er du: Ordliste > Ordforklaringer

Forside ByggLex

Ordforklaringer

Kilde Bygnings-ordliste

Administrative prosesser

Aktør

Alarm og signal

Aldershjem

Alunskifer

Ambisjonsnivå

Anbrakt tilstand

Andre installasjoner

Andre felleskostnader

Anleggsdel

Anskaffelsesprosessene

Ansvar

Ansvarlig kontrollerende

Ansvarlig prosjekterende

Ansvarlig samordner

Ansvarlig søker

Ansvarsoppgave

Annuitetslån

Approbasjon

Arealberegning

Arkitekt

Arkitektoniske uttrykk

Automatisering

Avfall og støvsuging

Avgift

Avkastning

Avkastningskrav

Avvik

Avvik (hms)

Basis

ADR

Aerosolbeholder

Aktiveringstid

BA

Basis dokument (fortolkningsdokument)

Bebygd areal

Beredskap

Beregnet areal

Beregningsfaktoren

Beskrivelse

Betongkanon

Bikostnader

Bistandsavtale

Blåleiere

Bo- og servicesenter

Bolig

Brannalarm

Brannalarmanlegg

Brannbelastning

Branncelle

Branndekke

Brannklasse

Brannmotstand

Brannobjekt

Brannordning

Brannrisiko

Brannrisikoklassifisering

Brannsjef

Brannsyn

Brannvegg

Brannvernregion

Brenner for flytende brensel

Brukere

BRA

BRA-K

Bruksareal

Brukerrepresentanter

Brukermedvirkning

Bruksareal

Bruksformål

Brukstid

Bruttoareal

Brutto/nettofaktor

Budsjett

Budsjettdokument

Budsjettramme

Budsjettrevisjon

BYA

Byggekomite

Byggekostnad

Byggeleder

Byggemelding

Byggeplass

Byggeplassforhold

Byggeprogram

Byggeprosjekt

Byggeprosessen

Byggeprosessens faser

Byggeprosessens kjerneprosesser

Byggesak

Byggestart

Byggetid

Byggetillatelse

Byggets og tomtens karakter

Byggvare

Byggevaredirektivet

Byggfaktor

Byggherre

Byggverk

Byggtørker for flytende brensel

Bygningsmyndighetene

Bygning

Bygningsdel

Bygningsbrannklasse

Bygningsdelstabell

Bæresystemer

Børstet stein

CE-merke

Dagmulkt

Datakommunikasjon

Dekker

Delprodukt

Deltidspersonell

Demontering

Direktiv

Diskontering

Dokumentasjon

Dokumentert egenkontroll

Drift av byggeplass

Driftskostnad

Driftsteknisk

Driftstillatelse

Edelpuss

Ekspansjonsfuge

Elektro

Elkraftinstallasjoner

Elvarme

Engangsbeholder for brannfarlig gass

Enhetspris

Enkeltarmering

Enkle tiltak

Entreprenør

Entreprise

Entrepriseadministrasjon

Entrepriseform

Entreprisekostnad

Entrepriserett

Eternitt

Europeiske standarder

Europeisk teknisk spesifikasjon

Fagbrev

Fagområde

Fagrådet for ansvarsrett

Fagverk

Farlig gods

Farlig stoff

Fase

Fast montert ovn for flytende brensel

Fast inventar

Fast rente

Flytende rente

FDV, Forvaltning, drift og vedlikehold

Felleskostnader

Ferdigattest

Ferdigstillelse

Filse

Finanskostnad

Flammepunkt

Flyttbar ovn for flytende brensel

Forband

Forblending

Forbrenningsgrad

Forbrenningshastighet

Force majeure

Fordemning

Fordelt brannbelastning

Foretak

Foretakets kvalifikasjoner

Foretaksklasse

Forhåndskonferanse

Forsikringer

Forutsetning

Forvaltning

Forvaltningskostnad

Forventede tillegg

Forventet prosjektkostnad

Framdrift

Framdriftsforhold

Framdriftsplan

Frister

Fuger

Garantier

Gassapparat

Gassdeteksjonsinstrument

Gassformig brensel

Gassutstyr

Gavl

Gebyrer

Generelle anlegg

Generiske roller

Gerikt

Gesims

Generelle kostnader

Geografiske forhold

Glasserte fliser

Glattpanel

Godkjenning (foretak)

Godkjenningsnemnd (foretak)

Godkjenningsregister (foretak)

Gradrenne

Gravetillatelse

Grensesnitt

Grunnleggende krav

Grunn og fundamenter

Grunnforhold

Grunnkalkyle

H-bjelke

Heiser

Heltidspersonell

Himling

Hjelpearbeider for tekniske installasjoner

Hjemmetjenester

Hobbyutstyr for gassformig brensel

Hovedprosjekt

Huskostnad

Igangsettingstillatelse

Immobil brannbelastning

Indre effektivitet

Innervegger

Innsatsstyrke

Innsatstid

Inntekt

Internkontroll

Installasjoner

Internasjonal transport

Inventar

Inventar og utstyr

Investeringsavgift

IPE-bjelke

ISO

Kalkstein

Kalkyle

Kalkylemetode

Kamstål

Kasernert vakt

Kapital

Kapasitetsgivende bruksareal

Kapitalkostnad

Keramiske fliser

Kjemikaliedykker

Kjøleskap for flytende brensel

Kjøretøy

Klage

Klagenemnda for godkjenning

Knevegg

Koblede vinduer

Kokeapparat for flytende brensel

Komfyr for flytende brensel

Kompenserende tiltak (teknisk bytte)

Kompetansebevis

Kontoplan

Kontroll

Kontrollform

Kontroll med utførelsen

Kontrollplan

Kontrahering

Korrigerende tiltak

Kravspesifikasjon

Kritisk materialtemperatur

Kvalitetssikring

Kvalitetssystem

Kvikkleire

Labank

Ledelys

Ledesystem

Leietaker

Lektepanel

Lettklinker

Levetidskostnad

Leverandør

Likviditet

Linjemerking

Lirer

Lokal godkjenning av utøvere for ansvarsrett

Lokalisering

Losholt

Luftbehandling

Luftkjøling

Lukket område

Lyd

Lyd og bilde

Lønnsomhet

Mandat under Byggevaredirektivet

Markedsforhold

Markedspris

Markeringsskilt

Melding

Merverdiavgift

Midlertidig brukstillatelse

Middelverdi

Mobil brannbelastning

Myndighetskrav

Møne

Nasjonal transport

Nedbetalingsvilkår

Netto areal

Nominell rente

Norsk standard

Nybygg

Nødlys

Nødvendig rømningstid

Nåverdi

Offentlige prosesser

Oljeutskiller

Ombygging

Omhyllingsflate

Omsorgsplan/- avtale

Omsorgsboliger

Områdeklassifisering

Omsorgstjenester

OPA

Orientalklossett

Organisasjon

Organisasjonsplan

Organisering

Organisatorisk tiltak

Orienteringsplan brannalarm

Orienteringsplan slokkeanlegg

Orienteringstablå

Overordnet vakt

Overtenning

Park, hage

Parkering

Parkeringskrav

Passive brannsikkerhetstiltak

Personlig ansvarsrett

Pipebeslag

Piper

Plan- og bygningsmyndighetene

Planleggings- og styringsprosessene

Pleie- og omsorgstjenester

Pleie- og omsorgstrengende

Pliktsubjekt

Post

Premissgiver

Prioritetsliste

Pris

Prisnivå

Produksjon

Produkter til byggverk

Programmering

Prosedyre

Prosjekt

Prosjektadministrasjon

Prosjektansvarlige

Prosjektarbeid

Prosjektavgrensning

Prosjekteier

Prosjekteiers prosjektleder

Prosjekterende

Prosjektering

Prosjekteringsleder

Prosjekteringskontroll

Prosiekteringsoppgave

Prosjektfase

Prosjektkostnad

Prosjektledelse

Prosjektleder

Prosjektnummer

Prosjektorganisasjon

Prosjektorganisasjonens omgivelser

Prosjektorganisasjonens ytre miljø

Prosjekttid

Punktmerking

Pålegg

Påslag

Rammekriterie

Rammeprogram

RammetillateIse

Realrente

Redning

Regulering

Reguleringsformål

Rehabilitering

Remontering

Rensemaskin for flytende brensel

Reparasjon

Reserve

Reserve bensinkanne i plast

Ressursplan

Restaurering

Restverdi

Rettslig klageinteresse

Revisjon

RID

Riggforhold

Rigging

Risiko

Risikoanalyse

Risikofri rente

Risikoklasser

Risikoklasse

Risikoklasse høy

Risikoklasse lav

Risikoklasse middels

Risikoklassifisering

Risikoprofil

Riving

Rulletrapper, rørpost

Rømning

Rømningsalarm

Rømningslys

Rømningsvei

Røykdetektor

Røykdykker

Røykkontroll

Røykvarsler

Røykventilasjon

Rådgivende ingeniør MRIF

Samarbeidsavtale

Samsvar (erklæring/vurdering)

Sammensatte enheter

Sanitær

Seis

Sekretariatet for Godkjenningsnemnda, Klagenemnda og Fagrådet

Sentral godkjenning av utøvere for ansvarsrett

Selvkost

Sentralvarmekjel for flytende brensel

Serielån

Shingel

Sikkerhetsmargin

Sikkerhetsnivå

Sikkert sted

Sikringsfelt

Skottrenne

Slemming

Sluse

Spesifikk brannbelastning

Spesifikk varmeverdi

Sprinkleranlegg

Sluttkontroll

Spesialkonsulenter

Spesielle kostnader

Spesifiserende tekst

Spikerslag

Sprang

Stasjonært slokkeanlegg

Storulykke

Strålevarmer for flytende brensel

Styringsmål

Størrelsesfaktor

Svank

Sykehus og pleieanstalter

Systemkrav

Systemrevisjon

Særskilte brannobjekter

Søknad

Søknadsplikt

Sålebenk

Sårbarhet

Teknisk kontrollorgan

Tekniske spesifikasjoner

Tele- og automatisering

Telefon

Terrengbehandling

Tettsted

Tilfluktsromskrav

Tilgjengelig rømningstid

Tillatelse

Tilsyn

Tilsynsmyndighet

Tiltak

Tiltakshaver

Tiltaksklasse

Toleranse

Tomt

Trapper, balkonger

Trinnvis saksbehandling

Tur-kokeapparat for flytende brensel

Tvangsmulkt

Typebestemt saksbehandling

Tømmermannspanel

Uavhengig kontroll

U-verdi, varmeledningsevne

UE

Ugress- og potetrisbrenner for gassformig brensel

Usikkerhet

Utbetalingsplan

Utendørs

Utendørs elkraft

Utendørs Tele og automatisering

Utendørs VVS

Utrykningsleder

Valm

Varmluftsaggregat for flytende brensel

Varme

Vedlikehold

Vedlikeholdskostnad

Vedtak

Veier, plasser

Vekselpanel

Verdi

Verdianalyse

Verdiberegning

Verdiskaping

Verifikasjon

Verktøy for gassformig brensel

Vestlandspanel

Virksomhet

VVS-installasjoner

Yrkesutdanning

Ytre effektivitet

Yttertak

Yttervegger

Åpent areal

Årskostnad

Årskostnadshensyn

Årstidsforhold

Kilde ENØK-ordliste

Administrativ norm (inneklima)

Administrative virkemidler

Aktiv effekt

Aktivitetsnivå

Allergen

Allergi

Alminnelig forsyning

Anergi

Antropogene utslipp

Arbeidsmedium

Arealplan

Automatikk

Avkastluft

Avtrekksluft

Avvik (generell)

Avvik (reguleringsteknisk)

Balansert ventilasjon

Batteri (ventilasjon)

Belysningsstyrke

Biobrensel

Biodrivstoff

Bioenergi

Biogass

Biokjel

Biokjemisk omforming

Biomasse

Blandebatteri

BOA

BRA

Brenner-kapasitet

Brennverdi

Brensel

Brenselcelle

Brukstid (i energisammenheng)

Brukstid for et bygg

Brutto energibehov

BTA

BUSS

Byggforsk

Bygningsautomatisering

Bygningsnettverket

Bygningstyper

Bærekraftig utvikling

Bør-verdi

Caddet

CE -MERKING

CICERO

CO2

Damptrykk

Decipol

Demand Side Management, DSM

Deponigass

Destillasjon

Dimensjonerende utetemperatur (DUT)

DNMI

Driftskontroll

Driftskostnad (bygg)

Driftstid

Driftstimetelling

Driftsvirkningsgrad

Drivhuseffekten

Drivhusgasser

Duggpunktstemperatur

Dusjhode

Dynamisk logg

Dynamisk simulering

Dynamisk trykk

EBL

Effekt

Effektfaktor

Effektiv brennverdi

Effektmål

Effektstyring

Effekttariff

Eksergi

Eksoterm prosess

Elektrokjel

Elektrolyse

El-kassett

El-måler

Emissivitet

Energi

Energiansvarlig

Energiavgift

Energibalanse

Energiblokk

Energibruk

Energibruk for et bygg

Energibudsjett

Energibærer

Energieffektivitet

Energifleksibilitet

Energiflytdiagram

Energiforbruk

Energiform

Energiforsyningssystem

Energiforvaltning

Energiintensitet

Energikilde

Energikoordinator

Energikvalitet

Energiledelse

Energiledelseshåndbok

Energilogg

Energiloven

Energimål

Energimåling

Energiomforming

Energioppfølging

Energiplan

Energiproduksjon

Energiproduktivitet

Energiramme

Energirapport

Energirasjonering

Energiregnskap

Energireserve

Energiressurs

Energirevisjon

Energisignatur

Energisparing

Energistatistikk

Energistrategi

Energiutnyttingsgrad

Energiverk

Energiøkonomisering

EnFo

Enova SF

Entalpi

Entropi

Enøk

Enøk handlingsplan

Enøk handlingsprogram

Enøk Normtall

Enøkanalyse

Enøkplan

Enøkpolitikk

Enøkpotensial

Enøkprosjekt

Enøktiltak

EO-ordningen

EOS

EP-kurve

Er-verdi

ET-kurve

FAB

Fastkraft

Favn

FDVUSP

Fjernvarme

Flytskjema

Forbrenning

Forbrenningsteknisk virkningsgrad

Forbruksstatistikk

Fordamper

Forhåndskonferanse

Formålsdeling av energibruk

Fornybar energiressurs

Fortrengnings ventilasjon

Fossile brensler

Frekvensregulering

Fremmedfinansiering

FRES

Frikjøling

Friskluft

Fuktighetsgiver

Fyring

Fyringssesong

Fyrteknisk virkningsgrad

Føler

Følsomhetsanalyse

Føre-var-prinsippet

GAB

Gasskjel

Geotermisk energi

Giga (G)

Giver

Gjennomstrømningstap

Graddag

Graddagstall

GreenLight

GRIP

Gråvann

Handlingskompetanse

Hettvann

HFK

Hovedstrømsskjema

Hybrid ventilasjon

IEA

Industristandard

Infiltrasjon (trekk)

Inneklima

Innemiljø

Innfyrt effekt

Integrert system

Interaktiv

Intermittensgrad

Intermitterende

Internkontroll

Isolasjon (bygg)

Jordfeil

Jordingspunkt

Joule

Kaldras

Kaldt forbruksvann

Kalibrering

Kalkulasjonsrente

Kalkulasjonsrente (samfunnsøkonomisk)

Kapitalkostnader

Katalysator

KFK

Kilo (k)

Kjelanalyse

Kjelkapasitet

Kjøling

Kjølt areal

Klimagass

Klimakorrigering

Klimanlegg

Klimaskjerm

Klimasone

KLIMATEK

Koblingskurve

Kombikjel

Kombinerte anlegg

Komfort

Komforttemperatur

Kompressor

Kondensator (kjøle- og varmeanlegg)

Kontrahering

Kontrollgrense

Kontrollplan

Korrigerende tiltak

Kraft

Kraftkrevende industri

Kraftpris

Kraftvarmeverk

Kraftverk

Kvalitetskontroll

Kvalitetsplan

Kvalitetsrevisjon

Kvalitetssikring

Kvalitetsstyring

kWh

Kyoto-protokollen

LA 21

Lastprogram

Lekkasjetall

Levetidskostnader

LNG

Lokal energiressurs

Lovpålagt enøk

LPG

Luftfilter

Luftforurensning

Luftfuktighet - relativ

Luftfuktighet- -absolutt

Luftfukting

Lufthastighet

Luftkvalitet

Luftlekkasje

Luftmengde

Luftoverskuddstall

Luftveksling

Lumen

Lydfelle

Lysfluks

Lyskilde

Lønnsomhet

Markedskraft

MD

Mega (M)

Mekanisk avtrekk

Mekanisk ventilasjon

Metabolisme

Mettet luft

Middelstråletemperatur

Miljø

Miljøgift

Miljøklassifisering

Miljøkonsekvens

Miljøvirkning

Modulerende brenner

Målerfaktor

Måleverdiomformer

Målt tilstand

Naturgass

Naturlig ventilasjon

NBI

Nedre brennverdi

Netteier

Nettleie

Netto energibehov

Nettverkskoordinator

Nettverksorganiser

Nettverksprosess

Nm³

NOBIO

Normtall

Norsk Solenergiforening

NOVAP

NOx

NP

NS3031

NS3032

NS3454

NS3457

NS3940

NTA

NVE

NVEs BSI-operatør

NVEs byggoperatør

NVEs industrioperatør

NVEs informasjons- og opplæringsoperatør

Nye fornybare energikilder

NYTEK

Nyttiggjort energi

Nærvarme

Nåverdi

Nåverdikvotient

OED

Offentlig energiavgift

Olf

Oljekamin

Oljekjel

Oljemengdemåler

Omluft

Omrøringsventilasjon

Områdekonsesjon

Operativ temperatur

Opplæringsplan

Oppvarmet areal

Oppvarming

Oppvarmingssystem

Optimalisering

Outsourcing

Overføringslinjer

Overstrømningsluft

Oversving

Overtakelsesplan

Overtrykk

Overvåkning

Overvåkningsanlegg

PAH

Panelovn

PBL

Pendling

pH

Plan- og bygningsloven

Pneumatisk automatikk

Primærenergi

Prioritert overføring

Prosjektmål

Pyrolyse

Pådrag

Pådragsorgan

Raffinering

Rammetillatelse

RCM-analyse

Reaktiv effekt

Regenerative varmegjenvinnere

Regionale everk

Regionalt enøksenter

Regulator

Regulerbarhet

Reguleringskvalitet

Reguleringsobjekt

Rekuperative varmegjenvinner

Relativ luftfuktighet

RIF

RS

Rutine

Røkgasstap

Sammenlagring

Sammenlagringsfaktor

Samtidig effektbehov

Samtidighetsfaktor

SD-anlegg

Selvregulerende varmekabel

Selvstengende tappeventil

Sentral driftskontroll

Sentralvarmeanlegg

Shuntkobling

Sikring

SINTEF

Ska-lverdi

Sluttdokumentasjon

Sm³

SO2

Solcelle

Solenergi

Solfaktor

Solfanger

Sottall

Sparedusj

Sparedyse

Spesifikk energibruk

Spesifikk varmekapasitet (for et materiale)

Spesifikk vifteeffektfaktor (SFP)

Spesifikt energi- og effektbehov

Spjeld

SRO-system

SSB

Startdokumentasjon

Starttap

Stillstandstap

Stillstandstid

Strakstiltak

Strøm

Strømløpsskjema

Strålingstap

Strålingstemperatur

Strålingstrekk

Styrestrøm

Styringsdokument

Styringsgruppe

Styringssystem

Støkiometrisk forbrenning

Substitusjon

Superhus

Supervindu

Tappevannsregulering

Tariff

Tavle

TEK 97

Teknisk levetid

Teknologi

Temperaturavhengig del av energibruken

Temperaturføler

Temperaturgiver

Temperaturkorrigert energibruk

Tera (T)

Termostat

Termostatisk blandebatteri

Termostatisk blandeventil

Tetningslist

Tilført energi

Timeteller

Totalt varmetap

Totaltrykk

Transformator

Tredjepartsfinansiering

Trekk

Trend

Trendlogg

Trykkføler

Trykkgiver

Trykkstyrt og termostatisk blandebatteri

Tungmetaller

Tørrgass

Tørrkuletemperatur

Tålegrense

Ufullstendig forbrenning

Ukemiddeltemperatur

Undertrykk

Uprioritert overføring

U-verdi

Vannbårent varmeanlegg

Vannkraft

Vannmåler

Varmefaktor

Varmegjenvinner (generelt)

Varmegjenvinner (ventilasjon)

VARMEINFO

Varmeinnhold

Varmekraftverk

Varmemengdemåler

Varmeplan

Varmepumpe

Varmesentral

Varmestrøm

Varmetap

Varmetapsramme

Varmeveksler

Varmeverk

Varmt forbruksvann

Varmtvannsakkumulator

Varmtvannsbereder

Varmtvannssirkulasjon

Varmtvannssirkulasjonspumpe

Vedlikeholdskostnader

Ventil

Ventilasjon

Ventilasjonskanal

Ventilkarakteristikk

Verifikasjon

Vertikalt integrerte verk

Viljeserklæring

Vindkraft

Virkningsgrad

Virkningsgradskurve

Virkningsgradsmåling

Virksomhet

VP

Vugge-til-grav

Våtkuletemperatur

Watt

Økobygg

Økonomisk levetid

Øvre brennverdi

Årskostnad

Årsvirkningsgrad

Kilde Isolerings.ordliste

Binder

Brannklasse

Brannmotstand

Brannvegg

Byggfukt

c/c

Dampsperre

Diffusjonssperre

Dobbelt stenderverk

Ekstrudert polystyren

Ekspandert polystyren

Enkelt stenderverk

Etterklangstid

Flate tak

Flytende gulv

Forskjøvet stenderverk

Fuktsperre

Glassull

HKFK / HFK

ISO-kurve

K

k-verdi

Kaldt loft

Kondens / kondensering

Konveksjon

Kuldebro

Ledning

Losholt

Lydhimling

Lydreduksjonsbøyler

Lysåpning

Mineralull

Overgurt

Polystyren

Påforing/ Utforing

Raft

RF

Risikoklasse

Seksjoneringsvegg

Senteravstand

Skumplast

Slissegulv /Slissespon

Sperre / taksperre

Spaltegulv

Spikerslag

Stender

Styrofoam

Støyskjermer

Stråling

Svill

Takstol

Taktro

Trinnlydplate

Undergurt

Undertak

Utlekting

U-verdi

Varmekonduktivitet

Varmemotstand

Vindsperre

Vintermatte

XPS

W

Kilde Jus-ordliste

Advokat

Advokatfullmektig

Anførsel

Ankeforhandling

Ankefrist

Ankendepart

Ankesum

Arrest

Befaring

Beslag

Beslagsfrihet

Beslutning

Betinget dom

Bevis

Bevisopptak

Bistandsadvokat

Borgerlige rettskrav

Byrett

Dokumentbevis

Dom

Dommerfullmektig

Embetsdommer

Forbrytelse

Foreldelse

Forelegg

Forenklet forelegg

Forhørsretten

Forkynnelse

Forlik

Forliksklage

Forliksmegling

Forliksrådet

Fornærmede

Forseelse

Forsterket rett

Forsvarer

Fravikelse

Fri rettshjelp

Førstelagmann

Gjeldsordning

Gjenopptagelse

Hovedforhandling

Inhabilitet

Inndragning

Innledningsforedrag

Innsigelser

Jury

Kjennelse

Kjæremål

Kjæremålsfrist

Kumulasjon

Lagdommer

Lagdømme

Lagmann

Lagmannsrett

Lagrette

Lekdommer

Lukkede dører

Meddomsrett

Medhjelper

Midlertidig forføyning

Namsrett

Notarius publicus

Prosedyre

Prosessfullmektig

Prosesskrift

Protokoll

Protokollfører

Påstand

Påtalemyndigheten

Rettsbetjent

Rettsbok

Rettsforlik

Rettsgebyr

Rettskraftig

Rettsmidler

Rettsmøte

Rettsvern

Rettsvitne

Sakkyndig

Saksomkostninger

Saksøker

Samfunnstjeneste

Sikkerhetsstillelse

Siktede

Siktelse

Sivil sak

Stadfestelseskjennelse

Statsadvokat

Stevnevitne

Stevning

Søksmål

Telefonavhør

Telefonkontroll

Tilbakelevering

Tilsvar

Tiltale

Tiltalte

Tingrett

To-instans sak

Tvangsbruk

Tvangsdekning

Tvangsfullbyrdelse

Tvangsgrunnlag

Tvangskraft

Ubetinget dom

Uforbeholden tilståelse

Underhåndssalg

Utlegg

Varetektsfengsling

Varsel

Verneting

Vitne

Åsted

Åstedsbefaring

Kilde Murer-ordliste

Armering

Avdekning

Bevegelsesfuge

Byggforskserien

Dryppnese

Ekspandert/ ekstrudert polystyren

Ekspansjonsbolter

Forankring

Forband

Forblending

Forskaling

Fremherskende vindretning

Fuge

Fuktsperre

Hanebjelker

Isbordbeslag

Kamstål/ kamjern

Knase fuger

Knasteplast

Knevegger

Labanker

Langanker/ betonganker

Lekt

Liggefuge

Lirer

Magerbetong

Murkrone

Mønsås

Mørtelstreng

Omlegg

Pergola

Petring

Puss

Pussavretting

Rettholt

Rissanvisning

Settesand

Setning

Skift

Slemming

Spekkmuring

Spennarmert

Sperrer

Spesialformat

Stabiliseringsnett

Stussfuger

Såle

Telefri grunn (frostfri grunn)

Tilslag

Utsparing


Forside Generert 15.mars 2002
Copyright 1997-2002 HolteProsjekt Innovation as