Her er du: Forskning > Kostnadseffektive tiltak (ROS)

Forside ByggLex 2000


Kostnadseffektiv prioritering av HMS-tiltak.

Rapporten oppsummerer resultater fra en undersøkelse av HMS-beslutninger og HMS-kostnader i tre mellomstore bedrifter. Resultater og inntrykk vedrørende beslutninger om HMS-tiltak drøftes ut fra bedriftsøkonomiske prinsipper for effektiv ressursutnyttelse. Videre drøftes resultatene med utgangspunkt i ulike teoretiske perspektiver på HMS-problemløsning. På dette grunnlag formuleres krav til hjelpemidler for kostnadseffektiv prioritering av HMS-tiltak. Tid og oppmerksomhet blant ledere og stabspersonell fremsto som en kritisk ressurs for HMS-problemløsning. Ifølge intervjupersonene er hensynet til ansattes liv og helse overordnet ved beslutninger om HMS-tiltak. Kostnadene ved tradisjonelle HMS-aktiviteter og vernerundetiltak var moderate i undersøkelses-bedriftene. Bedriftene hadde til dels store kostnader i forbindelse med yrkesskadeforsikring og overvåking av forurensninger til ytre miljø. Vi tror potensialet for mer kostnadseffektiv prioritering av HMS-tiltak for en stor del er knyttet til forbedringer av beslutningsprosessene.

Innhold:

Om
Forord
Sammendrag
Innledning
HMS-problemløsning i undersøkelsesbedriftene
HMS-kostnader i undersøkelsesbedriftene
Kostnadseffektiv prioritering av HMS-tiltak
Hjelpemidler og metoder for HMS-problemløsning
Videre arbeid i prosjektet
Referanser
Vedlegg 1: Hovedresultater fra delstudiene
Vedlegg 2: Spørreskjema i HMS-nettverket
Vedlegg 3: Krav til metoder for HMS-problemløsning

Relaterte tema i ByggLex :

· Arbeidsmiljøet -hvem har ansvaret.
· Internkontrollforskriften
· Verne- og helsepersonale
· Verneombud - bygg/anlegg
· Verneombud og arbeidsmiljøutvalg
· Verneutstyr på arbeidsplassen

Relaterte tema på Internett :

· Arbeidstilsynet
· Arbeidsmiljølenker
· GRIP
· Helsetilsynet
· Offentlige etater

· Søke på emnet på Internett

Kilde og tillatelse:

Denne rapportene er utarbeidet av Programstyret for Risiko og sårbarhetsforskning (ROS) Norges forskningsråd. Se ytterligere detaljer om deltakerne i arbeidet under Forord øverst i menyen under her. Når vi har tatt denne rapporten med i ByggLex er det etter skriftlig aksept fra Norges forskningsråd i brev 31. juli-97 fra forskningssjef Lars Bodsberg som svar på vårt brev 28.juni-97 med forespørsel om dette.

Rapporten er så oversendt til oss 18/8-97 fra Norges forskningsråd ved forskningssjef Lars Bodsberg.

Dato:

20 august 1995.


Forside Generert 15.januar 2000
ByggLex © Copyright 1997-2000 HolteProsjekt Innovation as